Utbildningspaket från NE

 har i dagarna kommit med tre olika webbaserade utbildningspaket som du som lärare kan använda dig av om du har ett personligt konto  i din undervisning. Utbildningspaketen är uppdelade i

 1. Informationssökning och källkritik 
 2. Lag och rätt på internet och
 3. Sociala medier i undervisningen.

Läs mer här!


Apple Distinguished Educators Institute 2015!

I juli var det äntligen dags för den efterlängtade resan till Amsterdam och ADE institute 2015! Det blev 4 intensiva dagar som var precis så roliga och intressanta som jag trodde att det skulle bli. Från Sverige var det 6 personer som blev utvalda av Apple att bli ”Distinguished Educators”, och sammanlagt i hela världen är det ca 2000! Apple arrangerar tre ”institutes” fördelade runt om i världen och på vårt var det pedagoger från Europa, Afrika, Mittösten och Indien .

Foto 2015-07-20 08 11 16

Dagarna var fyllda med föreläsningar, ShowCases (3 minuters presentationer av ADE ‘are), workshops och grupparbeten. Vi fick även ett uppdrag där vi skulle välja att antingen skapa en iTunes U kurs, skriva om en lektion som var outstanding (My best One thing) eller berätta om ett samhällsprojekt. I mitt fall kommer jag att skapa en kurs inom ämnet specialpedagogik tillsammans med en pedagog från Sigtuna om hur digital teknik kan användas som stöd för barn med läs- och skrivsvårigheter. Det var självklart inte bara arbete och föreläsningar, utan det bjöds även på pauser där det fanns otroliga möjligheter att knyta nya kontakter.

Att vara ADE innebär att utbilda, författa läromedel, exempelvis i iBook Author eller iTunes U, men också att ge råd och stöd i hur pedagoger och lärare kan utveckla och förändra sin undervisning med hjälp av digitala verktyg.

Foto 2015-07-21 09 54 22Foto 2015-07-21 14 03 34

 

Jag ser verkligen fram emot detta år som en ADEáre med allt vad det innebär; att ta del av all den kunskap som mina kollegor och vänner besitter. Min intention är självklart att dela med mig så mycket som möjligt så att även ni kommer att få ta del av det jag lär mig 🙂


Edcamp Processledning

Onsdagen den 29 april åkte jag och gymnasiets nätverksgrupp in till Internationella skolan på Bohusgatan och för mig min första Edcamp med processledning som tema. Edcamp är en knytkonferens eller öppet forum, där man träffas för att diskutera utifrån ett förvalt tema, eller där man utgår från deltagarnas egna önskemål om diskussionsämne. Det hela handlar självklart om skolutveckling och att ta ansvar för sitt eget lärande.. Här kan du läsa mer om vad det är och hur du anordnar en egen Edcamp!

Ett tjugotal processledare, rektorer, förstelärare och IKT-pedagoger mötte upp denna eftermiddag för att delta i diskussionerna, vilken inleddes med 4 korta inspirationsföreläsningar:

1.Gunnel Thydell, Hur hanterar man motstånd? Nacka gymnasium
2.Peter Sandberg, Om Designtänkande, Ziggy Creative Colony
3.Terese Raymond, Att facilitera. TeacherHack
4.Christer Holger, Att leda med systemtänkande och självorganisering som grund. Skapaskolan

I stället för att skriva anteckningar använde vi oss av Twitter och #edcamppro. Detta samlades sedan i Storify som är ett verktyg där du kan samla allt som sagts under ett ämne/hash-tag i olika sociala medier (se sist i detta inlägg)

Efter dessa träffades vi i rundabordsamtal där vi diskuterade dels förstelärarnas nya roll samt självorganisering/ledarskap. Fördelen med denna form av möte är att du själv väljer det bord som har det tema som intresserar dig och som du vill diskutera. Det är också lättare att komma till tals eftersom det inte är så väldigt många vid samma bord. För mig blev det en mycket positiv upplevelse.


Digitala verktyg som hävstång i bedömning för lärande (BFL)

För ett tag sedan höll jag i en utbildning som handlade om hur man kan använda sig av teknik som stöd i BFL, bedömning för lärande. Det uppstod mycket intressanta diskussioner under utbildningen, och återigen slog det mig hur viktig reflektions- och diskussionsstid för pedagoger är. Något annat som är viktigt, är att som pedagog se värdet av återkopplingen från eleverna. Att göra något av den feedback man får. Att visa eleverna att man gör något av den. Att göra det är att lyssna. Det i sin tur leder till en mer öppen kommunikation, och eleverna blir delaktiga i lärandeprocessen. Du som pedagog utvecklas. Detsamma gäller självklart också eleverna: Att de gör något med den feedback de själva får, annars är den ju tämligen meningslös. Meningslös är den också om man inte vet målet, och stegen man måste ta på vägen dit. Allt detta och mycket mer handlar BFL om.

Jag kommer att skriva en rad kortare artiklar med tips på hur de olika principerna i BFL kan få stöd av tekniken. Här kommer en sammanfattning av de fem nyckelstrategierna i BFL:

De fem nyckelstrategierna är:

 1. Tydliggöra mål och kriterier för elever
 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
 3. Kontinuerlig återkoppling som för lärandet framåt
 4. Kamratbedömning – aktivera eleverna som lärresurser för varandra
 5. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess (självbedömning)

LÄS MER HÄR OM BFL

DEL 1 – Kamratbedömning (aktivera eleverna som lärresurser för varandra)

Jag börjar med kamratbedömning. I John Hatties forskningsresultat är kamratrespons en mycket betydande faktor, och har du inte sett ”Austins Butterfly”, som verkligen synliggör effekten av feedback och kamratrespons, så rekommenderar jag att du gör det. Se den gärna tillsammans med dina elever och diskutera den med dem!

 

 C3B4ME = ”See Three Before Me”

Just detta kräver nödvändigtvis inga digitala verktyg, men kan göras via Facebook, Twitter, Google+, Instagram eller liknande. Det är ett enkelt sätt att uppmuntra till att lära sig av varandra OCH att aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. Alltså, uppmuntra eleverna att fråga tre klasskamrater innan de frågar dig som lärare!

Kamratrespons via röst- och filminspelningar

Här finns det många möjligheter. En app som man kan använda sig av -och som för övrigt är mycket användbar i många andra sammanhag- är Explain Everything. Det är lätt att skapa röstinspelningar till bilder eller dokument. Eleven kan t ex ladda upp en text till appen, och spela in feedback till sin kamrat, göra markeringar/pilar eller skriva kommentarer. Det är också enkelt att spela in en kort film där man ger feedback. Ett sätt att förenkla och tydliggöra arbetet med feedback är att skapa checklistor tillsammans med eleverna utifrån kunskapskraven. Vilka delar ska finnas med? ”Two stars and a wish” är ett annat sätt, där eleverna ska välja ut två saker som är bra och något som kan utvecklas.

explaineverything

Explain Everything (29 kr)

Klicka HÄR för att läsa mer om appen och titta på en instruktionsfilm.

En annan app som man kan använda sig av är SoundCloud-appen som man kan göra ljudinspelningar med. Läs mer HÄR.

336353151Sound Cloud (gratis)

BookCreator

Book Creator (49 kr)

Läs mer om appen HÄR.

I Book Creator kan man också både spela in ljud och dokumentera en lärprocess med bilder och text. Varför inte låta eleverna skapa en egen loggbok där man tar hjälp av kamrater som kan välja att skriva eller spela in feedback?

Man kan också arbeta med delade dokument på olika sätt, där eleverna ger feedback i molnet. Möjligheterna är många!

 


På jakt efter vad kunskapssökande, skapande och lärande med modern teknik innebär

…reflektioner från BETT 2015

Skolan ska erbjuda alla elever ett lärande där kunskapssökande, skapande och lärande med modern teknik ingår som viktiga komponenter står det i LGR11. Men var och hur ser vi till att elevernas verklighet också möter läroplanen? Hur ser deras verklighet ut? Hur ser det ut i skolan? Och hur ser vi till att skolan erbjuder en miljö där skapande och lärande främjas med stöd av modern teknik?

Ovanstående är några av de frågor som mina hjärnceller brottats med sedan BETT-resan. Jag måste erkänna att den här gången har det varit svårt att sammanfatta alla intryck och reflektioner i några enkla meningar, och kanske beror det på att jag har en förmåga att analysera saker och ting tills jag gått vilse i mina egna tankar. Vilse i pannkakan helt enkelt.

När jag backade bandet och började fundera på vad en resa som BETT mynnar ut i kom jag fram till följande:

Ja, jag anser att resor som den till BETT 2015 är både viktiga och nödvändiga. En tanke som jag har är dock att det kanske inte måste vara just BETT, London och England. Kanske skulle en resa till grannlandet SUOMI (eller Danmark?) ge oss ännu mer underlag till våra diskussioner om skolutveckling? Det viktiga är att vi kan diskutera utifrån gemensamma referensramar, och det får vi när vi får möjligheten att mötas på en avskild plats med tid och rum för diskussioner, nätverkande och ny input när det gäller modern teknik och hur den kan stödja lärandet.  Från förvaltningsnivå till den enskilda skolan:

 ”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker” (Ur Skolans värdegrund och uppdrag, LGR11)”.

3D-printing, foto av Lisa George, Ultra-lab

3D-printing, foto av Lisa George, Ultra-lab

 

Hur som helst så fick jag personligen med mig massor från BETT 2015 och diskussioner från förmiddagen den 10 mars tillsammans med pedagoger och skolledare. Här kommer några sammanfattande tankar, reflektioner och citat från min resa:

 ”If we do not teach children to take control of technology it is more than likely that technology will take control of the children”.

programming

bild från www.abstrusegoose.com

Orden kommer från Ragnar Thor Petursson, som är Head of Education  på isländska ”reKode”och som höll i workshopen som handlade om programmering i skolan.  Därifrån kommer också följande citat:

 ”Coding is becoming as important as reading and writing. Coding is the fundamental knowledge needed to prepare our kids for the 21st century, across all future occupations”.

Utifrån ovanstående citat, hur kan vi ens fundera på om programmering är nödvändig kunskap eller inte? Matematik är också viktigt. Svenska är också viktigt. Men bara för att man lär sig att skriva och läsa innebär det inte att alla måste bli författare. Bara för att alla lär sig att programmera – eller åtminstone en grund i det- betyder det inte att alla måste blir programmerare. Det handlar om att kunna förstå  sin omvärld. Därtill kommer den demokratiskta aspekten: Att alla elever ska få möjligheten att kunna påverka, interagera med och förändra den digitala värld vi lever i – genom kunskap om programmering.

Alla vi som arbetar med skolutveckling har en skyldighet att hålla oss uppdaterade om vilka möjligheter det finns när det gäller modern teknik, och hur vi kan använda oss av tekniken i lärandet. Vi måste ständigt diskutera och hålla oss uppdaterade om vad som faktiskt är viktig kunskap idag och i framtiden, där teknik används som en naturlig del vid sidan av annat material och andra verktyg som vi har tillgång till som stöd för lärandet.

Skolan är vad vi gör med våra elever, säger Ann-Marie Körling. Kloka ord, men det är inte enbart innanför väggarna i klassrummet lärande sker, lärandet sker överallt och är oberoende av tid. Vi har mycket större möjligheter att individualisera undervisningen idag än någonsin, och för många ger tekniken möjligheten att lyckas i skolan. Det är en ny generation elever och vi måste se till att vi erbjuder alla elever IT som en naturlig del i undervisningen.

 ”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem…Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörsskap”. (LGR11)

Vi måste utmana våra elever utifrån deras individuella förutsättningar. Det pratade Björn Benbasat om, under sin workshop om programmering med LEGO. Han vittnade om svaga elever som i vanliga fall har låg tilltro till sin förmåga, som han sett växa, när de fick sina LEGO-robotar att utföra det som de hade programmerats till.  Lärande genom lek, problemlösning, logiskt tänkande och samarbete är komponenter som naturligt kommer in med LEGO-programmering. Att motivationen var på topp, gick inte att ta miste på, när jag fick se filmklipp på elever som deltog i First LEGO League. Det är en tävling som går ut på att eleverna bygger och programmerar en robot, gör ett projektarbete och profilerar och marknadsför sitt lag. (Vetenskapens Hus arrangerar Stockholmsregionens tävlingar som genomförs även i år. En tävling för åk 4-6 och en för åk 7-9).

legorobot

Lego NTX tri-bot, bild från Jeremy Tarling

 

Summan av kardemumman är: För att kunna utveckla skolan i enlighet med läroplanen måste vi ha möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter såväl på mässor som BETT som dagligen ute i vår egen verksamhet. Annars är risken stor att vi kör vidare i gamla hjulspår, utan insikt om vad skapande och lärande med modern teknik faktiskt innebär.


TeachMeet – Live sändning!

Följ TeachMeet live från Växthuset här! Sändningen startar klockan 16.00


Framtid…

Sitter här och funderar på framtiden, vilket egentligen är lite förkastligt. Ingen kan med säkerhet säga hur det blir eller är om några år. Likväl är det kittlande att leka med olika scenarier och tankar om hur det skulle kunna bli 🙂 En sak är ju helt säkert och det är att allt utvecklas och förändras i rasande fart… Det viktiga kanske är att fokusera på ”här och nu”…?

Mitt jobb är att stötta och driva den pedagogiska IT utvecklingen i kommunen (självklart inte ensam, jag har kompetenta och duktiga kollegor vilket jag är otroligt tacksam för). Från och till känns det som att jag inte hinner med i utvecklingen, i bland flyter allt på –  Och i bland funderar jag på vad jag egentligen håller på med. Men, mestadels brukar jag känna en enorm tillfredställelse och glädje att få uppleva allt nytt och spännande samt att få vara med på den otroliga häftiga resan som vi gör i vår kommun… Vi är absolut inte en 1:1 kommun fullt ut än, men vi jobbar på det. Inte heller har alla kommit igenom och gjort sig klar med ”app- och- teknik-träsket”, men, många är på väg över i nästa stadie där IKT ut i från pedagogik och metodik är det centrala… Det ger en känsla av glädje och förväntan på framtiden och vad den bär med sig.

Men, även om jag tycker mig skönja en viss förändrad syn i hur vi diskuterar kring IT i undervisningen, så är det ändå viktigt att fortsätta diskussionerna och analysera hur vi använder oss av det i våra verksamheter, för att fortsätta den förändringsprocess vi har påbörjat. Vi behöver bli mer konkreta i beskrivningar av VAD vi använder och HUR vi använder IT och utgå i från VARFÖR för att bli mer medvetna i det vi gör. Morten Søby, avdelningsdirektör på norska Senter for IKT i utdanningen, konstaterade i
en artikel i tidskriften Journal of Digital Literacy, att det viktigaste utvecklingsarbetet ligger i att lyfta fram det eleverna behöver lära sig, förstå vad som krävs för att motivera dem att lära sig och utvecklas, samt hur undervisningen bör bedrivas. SMIL, Sammenhengen mellom IKT-bruk og läringsutbytte (Norskt forskningsprojekt, presenterades i maj. Läs mer här), lyfte fram i sin rapport att datortäthet och användningstid per vecka tillsammans med lärarens kompetens, ledning av klassen och hur de digitala möjligheterna används är indikatorer för fördjupat lärande. Det krävs struktur, tydliga mål och lärarledda lektioner…

Jag tror att om lärare får möjlighet att fortbilda sig skapar det en trygghet som bidrar till att våga ta in IKT i sin undervisning. När man lär sig hantera verktygen ser man också vilka användnings områden och potential som finns – man vågar ”gå utanför boxen”. Det viktigaste är ändå att förstå att det inte är verktyget i sig som är avgörande, utan det eleven faktisk ska lära sig – verktyget ska vara ett stöd i den processen… Om lärare får fortbildning bidrar det till att de blir trygga i sin ledarroll och kan låta IT bli en naturlig del i undervisningen där förmågor och mål är det centrala, styrt ut i från pedagogik och metodik…

Som sagt, det händer mycket i kommunen och – Det ger en känsla av glädje och förväntan på framtiden och vad den bär med sig!


#MakerDays – 2 dagar med aktiva workshopdagar!

Tisdag den 3 och onsdag den 4:e mars var det Makerdays i Göteborg, två dagar med programmering och skapande med IT som material. Pedagoger från hela Sverige möttes för att jobba i workshops med Scratch, Makey Makey, 3D-printing, VAD, Arduino och dataslöjd! Arrangörer var Lin Education i samarbete med Lindholmen Science Park, Interactive Institute Swedish ICT och Chalmers. MakerDays är en mötesplats där makerkulturen (läs mer här) och lärandet möts.  Makerkulturen är en samtida kulturform som har bakgrund i den klassiska och digitala gör-det-själv-kulturen. Erfarna och mindre kunniga möts i workshops och konferenser för att dela med sig till varandra, men det är också ett forum för att samtala om lärandet i den digitala tid vi lever och är på väg in i. Som ett komplement till de olika workshops som hölls under de två dagarna hölls det även ett akademiskt spår organiserat av  Chalmers och forskargruppen Interaktionsdesign och Barn . Det fungerade som ett informellt forum med möjlighet att diskutera och presentera olika erfarenheter, metoder och modeller mm. De berättade om deras projekt Makerspace i skolan med Vinnova som startade hösten 2014 i syfte att skapa broar mellan den fysiska och digitala världen genom att forska, testa och utvärdera koncept, digital kompetens och lärande i fysiska och virituella uppbyggda miljöer. De är nu i en fas där de vill utveckla projektet och söker nya skolhuvudmän, företag och andra intresserade. Du kan läsa mer om deras projekt och ansöka om du är intresserad här. Makerspace

Workshops och seminarier:

Design för lärande: Ett sätt eller metod att försöka förstå hur skapandeprocessen går till! Hur skapar man kreativa processer? Hur får man elever att behålla sin motivation? På bilderna ses Carl Heath som är forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT och var en av de som höll i Makerdays.

Här hittar du presentationen från föreläsningen! Programmering med Scratch Vi fick prova på grunderna till programspråket Scratch som är ett webbaserat program. Det passar både för yngre och äldre elever och kan integreras tillsammans med andra ämnen. Programmering i skolan som ämne som har diskuterats livligt den sista tiden. I England, Estland och Finland är detta redan på gång. Peter Parnes, professor inom området Distribuerade datorsystem och forskare runt IT i skolan höll föredrag där han utryckte att: ”Datorer har blivit en central roll i allt vi gör, finns överallt omkring oss och förekommer i alla yrkeskategorier. Det betyder inte att alla ska bli programmerare men få en förståelse för hur datorer fungerar och hur de ska användas effektivt”. ..

Vi kopplar i hop vår egen dator (skärm, mus, tangentbord mm): Skärmen kopplas i hop med Rasperry Pi som har ett litet chips med Scratch

Vi kopplar i hop vår egen dator (skärm, mus, tangentbord mm): Skärmen kopplas i hop med Rasperry Pi som har ett litet chips med Scratch

2 Här hittar du Scratch om du vill prova på! Här hittar du presentationen från workshopen! MakeyMakey och Littlebits Vi fick bygga vår egen spelkontroll och spela piano med egentillverkade tangenter! Tillsammans med MakeyMakey kunde vi både styra spelet och spela enkla melodier 🙂 Med detta enkla verktyg som är ett kretskort, lär man sig lätt vad som leder ström och vad ”jord” är, samt att tillverka nytt av gammalt. Här möts det digitala och det analoga i lek som lär… Med enkla medel som trolldeg, blyertspenna, folie etc kan du bygga dina egna saker som får liv genom att koppla på krokodilklämmor mellan din uppfinning och MakeyMakey´n och vidare in i datorn via USB-sladd!

Här hittar du presentationen från workshopen!   Akademiskt spår- Föreläsningar Här hittar du filmer på alla som föreläste: Eva Eriksson, Chalmers Tekniska Högskola Tobias Antonsson, maker och drönarbyggare från Bitcraze Rolf Ekman – The Makerbrain Peter Parnes – Skapande och skaparkultur som drivkraft för kreativt lärande i skolan 3D-Printing Du designar dina produkter i ett program som heter tinkercad.com som sedan skickar bilden till skrivaren. Än så länge är skrivare relativt dyra om man vill ha något som håller, men plasten som används är billigare nu än förut. Det satsas mycket på nedbrytningsbar plast som kan användas igen. 1Här hittar du presentationen från workshopen!

ARDUINO – Programmering med hårdvara (Arduino 1.6.0) Arduino är en liten dator utan skärm. På de svarta pinnarna kan du koppla in komponenter i som utför saker som du har programmerat in i din dator. Detta kändes svårt och passar för högstadiet eller gymnasiet.

Interactive Institute Göteborg Studio
Självklart var det mingel och tid för nätverka också, med tillhörande underhållning:  Mingel med Slackmanband
Två intensiva dagar till ända, men så lärorika!

NE – nu för de yngre barnen!

Nu kommer NE med en ny tjänst som riktar sig mot de yngre barnen. Tjänsten heter Junior och passar för barn i förskolan och årskurs F-3. Junior vill väcka och stimulera barnens nyfikenhet och upptäckarlust genom åldersanpassade artiklar, tv-program, bilder etc. När du exempelvis söker i ordlistan är träfflistan utformad så att det ska vara lätt att hitta i träffarna och texterna i artiklarna lätta att läsa och förstå.

Till Junior tillhör också NE´s nya appar som riktar sig till barn i förskoleåldern (från 3 år och uppåt) och till elever i årskurs F-3 i grundskolan.

Huddinge kommun har kommunlicens på NE och UR vilket också ger tillgång till Junior!

Läs mer om tjänsten här!

Och här kan du se vilka appar som ingår!


TeachMeet Huddinge 25 mars 2015

TeachMeet-Universal-LogoHuddinge 25 mars 2015

Pedagog i Huddinge? Då är just DU varmt välkommen att delta i Huddinge kommuns TeachMeet, skapat av pedagoger för pedagoger!
Kom och berätta hur du använder dig av IKT i ditt
klassrum, eller låt dig inspireras av andra. 

 

Kortfattat kan man säga att en TeachMeet är så långt ifrån en vanlig konferens som man kan komma: Det är ett  tillfälle för nätverkande i trevlig miljö med mingel och tilltugg, och för att få många konkreta tips från andra pedagoger med inriktningen IKT i klassrummet, från förskolan till gymnasiet och VUX. Det går ut på att pedagoger delar med sig av sina erfarenheter i form av korta presentationer om antingen 2 eller 7 minuter, med ett antal avbrott för runda-bords-samtal. Du är varmt välkommen att anmäla dig som talare eller som åhörare. Tänk på att just ”det lilla” som du gör i ditt klassrum kan vara av stort värde för andra pedagoger, så våga berätta om det just du har funnit som användbart och inspirerande.

JAG VILL ANMÄLA MIG – KLICKA HÄR!  (begränsat antal platser – först till kvarn!)

onsdagen den 25 mars

Tid:            15.30 – 18.30

Plats:          Växthuset, Patron Pehrs Väg, Stora salen

Kostnadsfritt för alla pedagoger!

Kvällens hållpunkter:

15.30 – 16.00      Mingel med tilltugg
16.00 – 18.00      TeachMeet Huddinge kommun – pedagoger delar med sig
18.00 – 18.15      Avrundning
18.30 – ?               PedPub – de som vill fortsätter att eftersnacka på närbelägen pub (ur egen ficka)

Arrangeras av IKT-pedagogerna och Utvecklingsavdelningen, BUF Huddinge kommun

Frågor? Kontakta IKT-pedagogerna Sylvia Svenungsson och Michaela Sti på:

buf-it-pedagog@huddinge.se

Mycket välkomna!

Vad är ett TeachMeet?

TeachMeet är ett informellt och kostnadsfritt möte för lärare, av lärare. Det är till för oss som är intresserade av IKT i klassrummet – ett intensivt och inspirerande möte kollegor emellan. Ett möte som oftast arrangeras i samband med stora konferenser eller mässor inom utbildningsområdet. TeachMeet har arrangerats på flera håll i landet och nu tyckte vi att det var dags att anordna ett TeachMeet i Huddinge kommun också.

Fokus är nätverkande i en trevlig miljö och att få mängder med konkreta exempel om pedagogisk IKT-användning ute i klassrummen idag. Med andra ord: TeachMeet är så långt från en vanlig konferens som man bara kan komma. Du kan anmäla dig som åhörare och du kan anmäla dig som talare. Tveka inte att anmäla dig som talare – dela med dig av vad du gör i klassrummet och dina reflektioner kring IKT i skolan.

Anmäler du dig som talare kan du välja mellan en två-minuters eller sju-minuters lång presentation. Väl på TeachMeet slumpas det fram vem som får tillfälle att tala och när under kvällen det blir. Spännande, eller hur!

TeachMeet filmas för att de som inte har möjlighet att vara med ska kunna ta del av det som visas och sägs.

Information och tips till dig som är Talare:

Tänk på att tiden är knapp, så gå rakt på sak och var så konkret som möjligt! Det viktigaste är att du får fram ditt budskap. När tiden är ute, kommer du att bli avbruten, men självklart på ett trevlig sätt!

Ett möjligt tillvägagångssätt är att lägga upp presentationen utifrån följande frågor:

 • Hur genomfördes arbetet?
 • Varför valde du/ni att lägga upp arbetet just på det sättet?
 • Hur blev resultatet?
 • Din/er reflektion

Turordning genom lottning!

För att det ska bli extra spännande kommer presentationerna att väljas ut slumpmässigt bland alla som anmält intresse. Om antalet anmälda talare blir många, kan vi inte garantera att du med säkerhet kommer att få presentera just på detta TM, men självklart kommer vi att göra vårt bästa för att alla ska hinnas med.

Vill du göra din presentation tillgänglig så att fler kan få ta del av den?

Det är självklart positivt att utöka dela-kulturen genom att sprida innehållet som talare även utanför TM, till exempel via Slideshare.net, där man enkelt kan lägga upp sin PowerPoint (eller i .pdf-format) på  http://www.slideshare.net/. Genom att använda dig av Creative Commons licenciering kan du ange hur du vill att ditt material får användas av andra: http://creativecommons.org/choose/
Teknisk utrustning

 • Nätanslutning
 • Högtalaranläggning
 • Projektor
 • Mygga/mikrofon

TeachMeet – historia

IKT-pedagogerna kommer att finnas tillgängliga i lokalen  från kl. 15.00.

Marknadsförings- och försäljningsaktiviteter undanbedes! TM är inte rätt forum för detta!

#tmhuddinge2015

Sharing is caring