Nu händer det!

Den 4 april 2016 lämnade skolverket in ett förslag till regeringen om en nationell IT-strategi som ska gälla för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan, följt av  förslaget för gymnasieskola och vuxenutbildning som lämnades in den 27 april. I och med en kommande nationell IT-strategi krävs det även förändringar och tillägg i styrdokumenten, (läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och examensmål ), vilket förslag på lämnades till regeringen  juni 2016, och förslag till ändringar i förskolans läroplan december 2016. På skolverkets sida står det förklarat att: ” Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras. Alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital kompetens. Strategierna anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta”.

Den 9 mars kom så äntligen beslutet  om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan från regeringen. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens.  Förändringarna kommer att ses i rektors, lärares  och skolbibliotekaries roller och uppdrag.

Sammanfattningsvis avser ändringarna:

att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och matematikämnena.

• att stärka elevernas källkritiska förmåga

• att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

• att arbeta med digitala texter, medier och verktyg

• att använda och förstå digitala system och tjänster

• att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Förslag till ändringar i Läroplan för Förskolan
Förslag till ändringar i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Läroplan för grundsärskolan

 

Ändringarna gäller från och med den 1 juli 2018, men huvudman kan välja om de vill börja tillämpa ändringarna från och med 1 juli 2017.

Vad kommer då detta att innebära helt konkret för elever, lärare och chefer? Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder och man skulle nog kunna tro att detta även gäller i skolan. I dag saknar fortfarande många lärare egna digitala verktyg, och ännu fler behöver kompetensutbildning. Även chefer kommer att behöva utbildning i hur man leder digitalisering, vilket är en förutsättning för att det ska lyckas. Vi vet också att barn har olika tillgång till digitala verktyg hemma och då är det ju ännu viktigare att skolan kan kompensera detta. I strategin lyfts just likvärdigheten som centralt mål.

Med den nya IT-strategin och förändringarna i styrdokument och läroplaner ser jag att det kommer behövas goda förutsättningar för lärarna att kunna utveckla sin IT-kompetens, både att lära sig verktygen och att använda dem med väl genomtänkt pedagogik  i sin undervisning. Forskning har visat att ”bara plocka in” verktygen i undervisningen utan syfte eller mål (ej med genomtänkt pedagogik) gör mer skada än om man ”bara” har traditionell (analog) undervisning (Läs mer här och här). Det måste erbjudas utbildning för lärarna och beredas tid för det. Jag tror också att det inte kan stanna vid enstaka fortbildningstillfällen, utan kontinuerligt följas upp och utvecklas i takt med mognad och behov. Men för att kunna driva detta krävs det kunniga ledare och det betyder tror jag, att även chefer och rektorer måste fortbildas och lära sig leda digitaliseringen.

Stöd för att införa digital kompetens i undervisningen

Skolverket har redan nu skapat möjligheter för webbaserad fortbildning på sin lärportal, och det kommer att komma mera! Här kommer du till Skolverkets lärportal: digitalisering .

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*