Digital kompetens för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan

Digital kompetens blir allt vanligare i dagens samhälle och ställer stora krav på oss alla, inte minst dagens barn och ungdomar. Det ställer helt andra krav på oss lärare och vår undervisning. Flera länder har redan ändrat sina läroplaner där programmering är en del av undervisningen i matematik och slöjd. I Sverige är förslaget att programmering inte ska ses som ett nytt ämne, men ingå i ämnena matematik och teknik. Skolverket lämnade den 4 april 2016 ett förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen. Den gäller för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan (Läs mer här!).

I oktober var jag för andra året i rad på Makerdays i Göteborg för att fylla på med goda tips och idéer hur vi kan tänka kring Maker. Makerkulturen är just vad det låter som, en kultur där fokus ligger på skapandet. Skapandet utgår från de traditionella slöjd-, hantverks- och uppfinnarämnena  samtidigt som modern teknologi vävs in och kopplas på. Sakta men säkert kommer detta mer och mer in i både förskolan och grundskolan. Typiska verktyg att använda är 3D-skrivare med program, GreenScreen, elektronik, Robotar, Strawbees och MaKey MaKey och programmering.  Det ger goda förutsättningar att utveckla mångsidiga kompetenser och självklart de digitala, i enlighet med skolverkets förslag på nationell strategi (2017-2022).

Förutom flera bra föreläsningar fick jag även gå på spännande workshops som gav många nya idéer och tankar om hur vi i Huddinge kan utveckla Makerkulturen. På workshopen med Väsbys två digitalistor som arbetar mot förskolorna i kommunen fick jag idéen att skapa en YouTube kanal. I deras kanal hade de skapat olika listor som pedagogerna kan använda i det digitala arbetet med barnen, exempelvis filmer för att jobba med GreenScreen, kodning, olika teman mm. Som sagt, det inspirerade mig att göra det samma för Huddinge kommuns lärare och pedagoger, och i går blev den någorlunda klar, i alla fall så pass att den kan sjösättas. Tilläggas skall också att även Johan Fjällman från förskolan Daggkåpan och deras YouTube kanal har bidragit till en del av de filmer som finns i mina listor. Använd listorna och filmerna så mycket ni vill, jag kommer att fylla på vartefter jag hittar bra och användbara filmer.
Du hittar filmerna under denna adress: Huddingepedagogens filmbank
och även i denna QR-kod: Preview of your QR Code

Jag hoppas att filmerna kommer till nytta, men också att ni hör av er om ni saknar kategorier!

Titta gärna på filmen med Linda Mannila, som till vardags undervisar och forskar i datavetenskapens didaktik vid Åbo Akademi, men som nu är tjänstledig för att arbeta med flera projekt som rör programmering i den finska grundskolan. https://youtu.be/CIiThgZPDzs 

 

 


Formativt arbetssätt och bedömning för lärande

”Metod är ett intellektuellt instrument med vilket det är möjligt att med
utgångspunkten i det kända producera kunskap om det okända”
(Jacobo Zabarella)

Många lärare jobbar formativt i sin undervisning, och har så gjort så många år, dock kanske utan att kalla det för just formativt. Att arbeta formativt har avsikt att stärka elevens lärande genom att ta reda på vad eleven har lärt sig ( summativt syfte) och ge kontinuerlig återkoppling i förhållande till målet. De sista åren har arbetssättet ändå lyfts fram som ett av de mer lyckosamma undervisningssätten och forskning talar för att högre måluppfyllelse nås vid formativ bedömning. Bedömningsprocessen kännetecknas av att målen tydliggörs, att läraren tar reda på var eleven befinner sig under arbetetets gång mot målet, samt återkoppling som ger vägledning om hur eleven ska komma vidare mot målet. Syftet är inte att döma utan att för läraren ta reda på så mycket den kan om var eleverna befinner sig, för att kunna utforma undervisningen så att den så bra som möjligt möter elevernas behov.

BFL (Bedömning för lärande) är uppbyggt ut i från Dylan Williams fem nyckelstrategier, strategier i hur lärare ska agera för att föra lärandet framåt. Under några av nyckelstrategierna kommer det tips på digitala verktyg, webbsidor eller appar som du kan använda i det formativa arbetet:
(Läs gärna mer här)

1. Att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och betygsnivåer

  • GAP är en metod att använda vid uppstarten till ett nytt arbetsområde som utgår i från de tre frågorna Var är vi,  Vart ska vi och Hur tar vi oss dit som skrivs i tre kolumner. I höger kolumn utgår man ifrån lärandemålen i kurs- eller ämnesplanen. I vänsterkolumnen utgår läraren och elever från frågeställningen  Var är vi? genom gemensam kartläggning av elevens nuvarande kunskaper. I mittenkolumnen är det tomt (ett gap) där eleven kan beskriva hur eleven vill jobba för att nå lärandemålen.

2. Att skapa tydliga tecken på lärande.

3. Att ge återkoppling som för lärandet framåt.

  • Google dokument är bra på så sätt att du kan dela ett dokument med flera. Du som lärare kan gå in och ge återkoppling på det eleven har skrivit
  • ShowBie är en app där läraren kan lägga upp sina klasser och grupper. Både elever och lärare kan lägga upp dokument, små ljudinspelningar, filmer mm
  • Padlet är en arbetsyta där fler kan samarbeta och ge feedback (feed forward).

4. Att aktivera eleverna som resurser åt varandra.

5. Att förmå eleverna ta lärandet i egna händer.

Det inkluderande klassrummet:

I det inkluderande klassrummet är det än mer viktigt att synliggöra lärandemål med matriser, planeringar och kontinuerliga återkopplingar. Att veta vad som förväntas av en och hur bedömningen kommer att ske, samt att utgå från de faktorer som fungerar. Läs gärna mer om detta på Helena Wallbergs blogg Specialpedagogen.

Metoder och verktyg:

Alla människor är inte lika och har absolut inte lika behov. Det behöver finnas olika verktyg att välja mellan för att ta sig dit man önskar. I Lgr11 och Lgy11 står det att läsa: ”Hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov. Det finns också flera vägar att nå målen”. Vad som är viktigt i detta är lärarens kompetens i vilka verktyg som finns och hur de kan användas. Lärare behöver kontinuerligt kompetensutveckling och tid för att handleda varandra…”. 

Att använda digitala verktyg kan vara ett sätt att effektivisera och förstärka i den formativa undervisningen och som avslutning lägger jag till en lista med förslag på webbsidor och  appar att använda i det formativa arbetet: Verktyg för formativ bedömning